top of page
บ้านคุณสัญญา-1.jpg

ความเป็นมา

บริษัท วี โซล่าร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2556 โดยทีมงานคณะผู้บริหารซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์จากประเทศเยอรมัน


บริษัท วี โซล่าร์จากัด มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งไปสู่การเป็นผู้พัฒนาธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทำการติดตั้ง บนพื้นดิน บนหลังคา และลอยน้ำสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพานิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และการพัฒนาระบบการเก็บไฟฟ้า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

รูปแบบธุรกิจ

- พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบธุรกิจหลากหลายแบบ

- รับเหมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์

- ออกแบบ, ทำการ Simulation ระบบ และให้คำปรึกษาในการลงทุน

- ให้บริการในการตรวจสอบระบบ วัดประสิทธิภาพของระบบ

- ให้บริการวางแผนการบำรุงรักษาระบบโซล่าร์เซลล์

- จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

bottom of page